Eduskuntavaalit ja omaishoito osa 2

Toivoimme Oulun vaalipiirin ehdokkaiden tutustuvan Kansalliseen omaishoidon ohjelmaan ja noukkimaan sieltä kaksi tärkeintä tavoitetta. Alta voit lukea kaikkien kyselyyn vastanneiden ehdokkaiden vastaukset puolueittain.
Itsenäisyyspuolue | Keskusta | Kristillisdemokraatit | Kokoomus | Muutos 2011 | RKP | SDP | Sitoutumattomat | Vasemmistoliitto | Vihreät |

Itsenäisyyspuolue

Kangas, Antero
”Omaishoidon tuki pitää saada yhtenäiseksi ja turvattua tiukkenevasta taloustilanteesta huolimatta. Potilaan toivomukset on pyrittävä toteuttamaan ja hoitajan etuudet, ansiot ja oikeus vapaa-aikaan on pystyttävä takaamaan.

Keskusta

Keränen, Niilo
”- Omaishoitoa tulisi laajentaa nykyisestä hyvin merkittävästi; niin sopimusomaishoitoa kuin muuta omaishoitoa. – Omaishoito on edullista hoitoa verrattuna tehokkaaseen kotipalveluun tai tehostettuun palveluasumiseen, joka näyttää laajentuvan hallitsemattomasti. Omaishoidon erityinen etu on, että ikääntyvät tai muutoin huonokuntoiset apua tarvitsevat ihmiset saisivat asua todellisessa omassa kodissaan (mikään omin kalustein kalustettu palveluasunto ei monellekaan tunnu oikealta kodilta), ympärillään eri ikäisiä muita ihmisiä, kontakteja vieraisiin, mahdollisesti lemmikkieläimiin, ruoka ja ruokailutapahtumat olisivat ”kotimaisia”, eivät laitosmaisia. Monipuolinen elinympäristö olisi elämän rikkautta.

– Omaishoidon palkkioita tulee korottaa reilusti, selvästi enemmän kuin kehittämisohjelmassa esitetään. – Vain riittävät palkkiot (=palkka) olisivat omaishoitajalle todellinen vaihtoehto muualla tehtävälle ansiotyölle; tämä hoitaisi myös työllisyyttä. Vaikka palkkioita korotettaisiin runsaastikin, hoito olisi edelleen edullista verrattuna laitos- tai ehostettu palveluasuminen-hoitoon, millä olisi merkittävä vaikutus yhteiskunnan vanhusten/vammaistenhuollon kustannuksiin.”

Moilanen, Riikka
”-Omaishoidon tuki tulisi siirtää Kelan maksettavaksi jolloin moni kehittämisohjelman kohdat tulisi arvioitavaksi ja samalla yhdenvertaisuus paranisi. Tämän esityksen julkisti Suomen keskusta rp 28.1.2015 strategisissa hallitusohjelmatavoitteissa; -omaishoitajien jaksaminen”

Rantakangas, Antti
”Omaishoidon tuen maksu tulee siirtää Kelan hoidettavaksi. Tämä yhtenäistää käytännöt maan sisällä ja tuo tasa-arvoa omaishoitajille.; Omaishoitajien vapaapäivien pitomahdollisuus pitää varmistaa .Tämä edellyttää riittäviä hoitopaikkaresursseja.”

Nivala, Eija
”a) Omaishoitajien asema vahvistuu ja yhdenvertaisuus paranee. Omaishoitopalkkioiden tasoa on nostettu ja omaishoitajan työtä tuetaan paremmin. Omaishoitajalle annetaan aiempaa parempi mahdollisuus lepoon ja virkistykseen. Heillä on myös helpompi saada valmennusta ja ohjausta tehtäväänsä. Omaishoitajalla on myös mahdollisuus vaikuttaa tasavertaisena sopimuskumppanina toimeksiantosopimuksen sisältöön. Kuntien väliset huomattavatkin erot myöntämisperusteissa poistuvat lisäten yhdenvertaisuutta kansalaisten kesken.

b) Omaishoitajien määrä kasvaa samalla kun saatavat säästöt lisääntyvät. Omaishoitajien määrä kasvaisi kolmanneksen noin 40000 henkilöstä 60000 henkilöön vuoteen 2020 mennessä. Tämä mahdollistaa 20000 uudelle henkilölle turvallisen hoidon ja huolenpidon tutussa kodin ilmapiirissä. Koska omaishoidon kustannukset ovat muita hoitomuotoja pienemmät, sopimusomaishoidolla saatavat säästöt kuitenkin kasvaisivat 1,3 miljardista 1,5 miljardiin. Toteutuessaan ohjelma näyttäsi parantavan hoidettavan, omaishoitajan ja maksajan asemaa.

Parviainen, Ulla
”Omaishoitajien yhdenvertaisuuden turvaaminen. Hoidettavien ja omaishoitajien hyvinvointi on turvattu.”

Vuolteenaho, Jarmo
”-”

Kristillisdemokraatit

Harju, Sointu
”Kansallisen kehittämisohjelman Visio vuodelle 2020 arvot: ihmisarvon kunnioittaminen, itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, turvallisuus sekä luottamus on koko omaishoidon strategian arvopohjan ydin. Nämä arvot ohjaavat käytännön toimintaa omaishoitotilanteissa.Tältä arvopohjalta pohjalta nostan esiin kaksi omasta mielestäni tärkeintä kohtaa, jotka ovat:

1. Omaishoitajien keskinäinen yhdenvertaisuus ja nykyistä vahvemman aseman saavuttaminen; ; -Omaishoitotilanteiden riittävä tukeminen edistää sekä omaishoitajan että hoidettavan hyvinvointia. Omaishoitajien käytännön asiantuntemusta hyödynnetään/ mielipidettä kuullaan hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaa laadittaessa. Omaishoitajia tukeva tarpeenmukainen moniammatillinen toimintamalli toteutuu käytännön tasolla.

2. Omaisiaan ja läheisiään hoitavien, heidän hoidettaviensa ja koko omaishoitoperheen hyvinvointi on turvattava.

-Kunnat ja Kela ovat kehittäneet omaishoitajien kuntoutusta ja tarjoavat sitä suunnitelmallisesti. Omaishoitajien Liitto toimii käytännön tasolla esimerkillisesti eri paikkakunnilla ympäri Suomea jakaen jäsenilleen tietoutta sekä vertaistukea ja ajankohtaista tietoutta esim. tulevasta toiminnasta, lomakohteista,jne.

-Työelämässä on toimivia mahdollisuuksia ryhtyä sopimus- tai muuksi omaishoitajaksi myös ansiotyön ohessa. Tätä toimintaa on tuettava lisää ! Työpaikoilla on kehitetty hyviä käytäntöjä edistämään esim. vammaisten lasten vanhempien mahdollisuuksia sovittaa yhteen omaishoito ja ansiotyö sekä luotu käytäntöjä, joilla työntekijät voivat ansiotyön ohella joustavasti hoitaa omia vanhempiaan. Monelle vanhukselle arvokkaaseen elämään ja hyvinvointiin liittyy olennaisesti se, että hän saa elää tutussa ja hänelle turvallisessa kotiympäristössä niin kauan, kuin se on mahdollista. Omaishoitajan työn ja toimenkuvan arvostusta yhteiskuntamme keskuudessa tulee yhä lisätä tulevaisuudessa.

Arvokkaan vanhuuden mahdollistaminen omaishoitajan avulla tulisi olla meidän kaikkien Sydämen asia !”

Hynynen, Evelyn
”Kehittämistoimenpiteet. Strategiat eivät välttämättä auta vanhuksen todellista arkea. Tarve on suuri niillä vanhuksilla, jotka yrittävät sinniyellä kotona monenlaisten vaivojen keskellä.”

Kokoomus

Hänninen, Juha
”Kaiken mahdollisen tuen antaminen omaishoitajille ja korvauksen tarkistaminen. Huolehtiminen omaishoitajien jaksamisesta.”

Muutos 2011

Lokka, Junes
”- Omaishoitajille annettu tuki ei ole riittävää; – Omaishoidon hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Jos omaishoidon hoitopalkkio muutettaisiin verovapaaksi tuloksi, verotulot supistuisivat noin 51 miljoonaa euroa.”

Rousu, Pasi
”-”

Remes, Aimo
”Eipä auennut kunnolla, mutta paremmat korvaukset ja omaishoitajat myös työterveyshuollon piiriin ja verotukseen omaishoitjavähennys.”

Saukko, Rauno
”Omaishoito joka mahdollistaa kaikenikäisten hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien toimintakyvyltään heikentyneiden, ; sairaiden ja vammaisten henkilöiden kotona asumisen. Kiinnitetään erityistä huomiota omaishoitajien aseman vahvistamiseen, yhdenvertaisuuteen ja jaksamisen tukemiseen. Korvauksen tulisi olla sen suuruinen, että se riittää toimeentuloon niin ei tarvitse tuhlata voimavaroja jokapäiväisten asioiden sujumisen suhteen. Eikä tarvitsisi toimia työn ohella myös omaishoitajana, koska ihminen ei ole robotti joka jaksaa äärettömiin.”

RKP

Korhonen, Maire I.
”Mielestäni omaishoitajien pitää saada palkkaa / korvausta Kelan kautta, koska heidän työnsä on yhtä raskasta kaikissa kunnissa – riippumatta siitä, miten varakas / köyhä kunta on. Suomessa arvostus mitataan palkan / työkorvauksen kautta ja nykyiset palkkiot eivät osoita arvostusta.; ; Omaishoitajat säästävät todella paljon rahaa yhteiskunnalle. Jos nämä omaiset hoidettaisiin laitoksissa, maksu yhden omaisen hoidosta varmaan kymmenkertaistuisi, ainakin. ; ; Lisäksi omaishoitajille pitää taata säännölliset lepopäivät, jotta he eivät uupuisi tykkänään. Jos myös omaishoitaja uupuu, tarvitaankin kaksi laitospaikkaa.”

SDP

Hokkanen, Inka
”Omaishoitajan omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ja lomien järjestäminen tasavertaisesti kaikille omaishoitajille on tärkeää, riippumatta asuinkunnan taloustilanteesta. Vuorohoitopaikkoja hoidettavalle omaishoitajan loman ajaksi täytyy olla riittävästi, että omaishoitajan jaksaminen työssään mahdollistuu ja paranee.; ; Toisena tärkeänä asiana näen mm. mielenterveyskuntoutujien omaisten oikeutta omaishoidontukeen. Mielenterveyspotilaat tarvitsevat usein paljon tukea ja valvontaa kotioloissa, tuki on hyvä järjestää kaikille. ”Eri sairaus-, vammais- ja ikäryhmiin kuuluvat hoidettavat ovat yhdenvertaisessa asemassa.” Uudistuksessa täytyy ottaa huomioon myös mielenterveyskuntoutujien omaiset ja oikeus omaishoidontukeen läheisen sairastuessa. Tällä turvataan mielenterveyspotilaiden turvallisuus kotioloissa lähipalveluina.”

Mattila, Marika
”-”

Valtanen, Pirkko
”1. Omaishoidon tuen saatavuuden ja kattavuuden lisääminen. Koen omaishoidon olevan ihmisläheisempää ja paremmin henkilökohtaiset asiat huomioon ottavampaa kuin laitoshoito. Omaishoito on taloudellisesti halvempaa, joten samoilla euroilla saataisiin enemmän palveluja ja apuja hoitotyöhön.

2. Omaishoidon ja työn yhteen sovittaminen. Tulevaisuudessa hoidettavien määrän kasvaessa kaikille ei välttämättä riitä laitospaikkaa, joten joudutaan miettimään miten saadaan kaikille tarvittava hoito. Suomalaisessa yhteiskunnassa työssäkäyntiprosentti on korkea, joten työn ja omaishoidon yhteensovittaminen noussee tulevaisuudessa entistä enemmän esille.”

Sitoutumattomat

Hoikkaniemi, Marko (sit. RKP)
”1. Omaisiaan ja läheisiään hoitavien, heidän hoidettaviensa ja koko omaishoitoperheen hyvinvointi on turvattu. (Tämä on mielestäni aivan keskeinen myös hoidettavien kannalta. Omaishoitajista tulee aidosti huolehtia tasa-arvoisesti ja vastuullisesti. On jatkuvuuden kannalta aivan keskeinen tekijä.)

2. Ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen kehitettyjä joustoja hyödynnetään. (Tulevaisuudessa omaishoito tulee yhä kasvamaan ja siihen on reagoitava. Näen tämän kohdan erittäin merkittävänä ja mahdollisena toteuttaa. Työelämää on kokonaisuudessaan muutettava joustavampaan suuntaan, sillä juuri sitä tarvitaan myös omaishoidossa.)”

Vasemmistoliitto

Eilola-Jokivirta, Markku
”Sosiaalisen tuen ja palvelujen turvaaminen. Sosiaaliset siteet on pyrittävä turvaamaan mahdollisimman hyvin, kukaan ei jaksa yksin hoidettavan kanssa ja hoitaja tarvii vapaa-aikaa hoidosta.; ; Ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen kehitettyjä joustoja hyödynnetään: Hoitajalle on mahdollistettava työssä käynti toimiessaan omaishoitajana. Omaishoitajat tekevät todella arvokasta työtä, jota ei tänä päivänä arvosteta tarpeeksi.”

Heinonen, Paavo J.
”Tasa-arvoisuus asuinpaikasta riippumatta pitää saavuttaa, pelkästään tasa-arvoisuuden periaatteen ylläpitämisen takia. Omaishoitajien palkkiot pitää saada tasolle, joka mahdollistaa omaishoitamisen ilman hoitajan uupumista — omaishoito on kuitenkin kaikista hoitomuodoista edullisinta, joten tällä tavalla turvataan niin julkisen soten budjetit kuin hoidettavien kunnioitus, useimmat meistä kun haluavat asua kotona tai muuten omaisten läheisyydessä laitoksia mielummin.”

Honkala, Kari
”Omaishoitajien asiantuntemuskäyttöön, koska he ovat lähinnä hoidettavaa osapuolta ja kantavat tehtävästään syvää vastuuta.

Toiminnan turvaava rahoitusmalli tulee saada käyttöön. Yhteiskunnalle ”kustannustehokas” hoitomuoto euroissa ja laadussa mitaten. Ikääntyvien ihmisten määrän kasvaessa välttämätön toimintatapa, jotta tehtävästä selvitään.”

Hänninen, Katja
”Kaikki tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet, jotka helpottavat omaishoitajan ja hoidettavan arjessa jaksamista ja selviytymistä ovat tärkeitä. Toimenpiteiden laittaminen tärkeysjärjestykseen on vaikeaa, mutta toivoisin, että mahdollisimman pian saataisiin omaishoidontuen myöntämisen kriteerit yhtenäistettyä koko maan osalta ja siirrettyä tuen maksatus Kelalle. Näistä tavoitteista on paljon puhuttu, mutta jostain syystä nämäkin toimenpiteet ovat jääneet toteuttamatta. Omaishoitajille on tärkeää jaksaminen ja se, että tarvittavat palvelut on saavutettavissa. Yhteiskunnan kannalta omaishoito on edullinen (miljardien säästö laitoshoivaan nähden) ja inhimillinen hoivamuoto ja siinäkin mielessä sitä kannattaa kehittää.”

Kailo, Kaarina
”Hoidon vaativuuden ja sitovuuden mukaan määräytyviä hoitopalkkioluokkia olisi; kolme. Palkkioiden tasoa korotettaisiin nykyisestä ja ne säilyisivät verotettavana ansiotulona. Kaikilla hoitopalkkion saantiperusteet täyttävillä olisi niin sanottu subjektiivinen; oikeus palkkioon sekä lakisääteiseen vapaaseen. Vapaa olisi kahdessa ylimmässä; palkkioluokassa kolme ja alimmassa palkkioluokassa kaksi vuorokautta kalenterikuukautta; kohti. Sopimusomaishoitajan vapaan aikaisia hoidettavan hoitovaihtoehtoja; monipuolistettaisiin. Sopimusomaishoitoon voisi sisältyä myös muita tarpeenmukaisia; sosiaali- ja terveyspalveluja, kuten sopimusomaishoitajan aloitus- ja; muita terveystarkastuksia sekä vastuutyöntekijän antamaa tukea. Sopimusomaishoidon järjestämis- ja rahoitusvastuun jakautumiseen; Monet kehittämisohjelmat saadaan kuulostamaan tosi reiluilta ja hyviltä. Tiedän kokeneena valtuutettuna, että niissä on paljon sudenkuoppia joissa luvatut ”parannukset” saattavat johtaa tai kätkeä esimerkiksi sen, ettei enää maksettaisi riittävän tasoista korvausta omaishoitajille. Näin, vaikka he säästävät todella paljon kunnan menoja uhrautuessaan tai vaikka tehdessään iloisella mielellä raskasta työtä kotona.

Omaishoitajat tarvitsevat erilaista tukea, jotkut vapaita, jotkut rahaa. Tämän suhteen on ollut erilaisia käytäntöjä ja loma-lupaukset eivät aina toteudu jos ja kun ei ole lomittajia tai syntyy muita kehittämisohjelmien huomiotta ottamia epäkohtia. ; Siksi en luota vain kehitystoimenpiteisiin vaikka tarkoitus varmaan on antaa tukea. Haluan perehtyä tähän asiaan syvällisesti myös vaihtoehtolähteiden ja vasemmistoliiton asiantuntijoiden avulla, joten tähän on vaikea vastata vastuullisesti. ITse koin omaishoitajana, vaikken ollut siinä roolissa kauan enkä itse sairaana, että eniten tarvitsisi vapaata hoidosta, oman terveyden vaalimisen tilaisuuksia mutta jollekin muulle taloudellinen tuki voisi olla parempi vaihtoehto ja samalla loman järjestämisen keino.”

Karjalainen, Seppo
”Laki sopimusohjaushoidosta; Lain tulee taata omaishoitajille oikeudenmukaiset palkkiot, lakisääteisten vapaat, työturvallisuuslain velvoitteet ja työtapaturmavakuutuksen.”

Kortelainen, Miikka
”Tavoitteet, että omaisiaan ja läheisiään hoitavien, heidän hoidettaviensa ja koko omaishoitoperheen hyvinvointi on turvattu sekä ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen kehitettyjä joustoja hyödynnetään.

Sekä omaisella, että hänen läheisellään tulisi olla hyvä olla, tukea tärkeään työhön pitäisi saada jo ennen kuin väsymys on päässyt vallalleen.”

Matero, Taina
”Toivoisin että maksatus siirtyisi Kelalle niin että kaikki jotka ovat tukeen oikeutettuja, saisivat sen eikä raha loppuisi kesken ja kuntalaiset eivät olisi eriarvoisessa asemassa. Lisäksi omaishoitajien jaksamisesta olisi huolehdittava riittävän suuruisella tuella sekä riittävillä vapaapäivillä niin että jokainen omaishoitaja ja hoidettava voisivat valita vapaapäivien hoitajan. Omaishoitajille on sopimusta tehtäessä painotettava oikeutta vapaapäiviin halutessaan jaksamisen varmistamiseksi.”

Sala, Sannamari
”Mielestäni tärkeimmät asiat ovat omaishoitajien palkkioiden maksatus yhdenvertaisesti Kelalta sekä omaishoitajan mahdollisuus lepoon, lomaan ja kuntoutukseen.”

Vihreät

Kaarlejärvi, Kati
”Mielestäni sopimusomaishoitajien hoitopalkkiot pitää olla määritelty laissa, jotta omaishoitajien oikeusturva toteutuu. Lisäksi se selkiyttää omaishoitoa, sekä auttaa yksilöitä hoidon ja omaishoidon suunnittelussa. Omaisiaan ja läheisiään hoitavien, heidän hoidettaviensa ja koko omaishoitoperheen; hyvinvointi on turvattu. Tämä on tärkeä tavoite. Jos omaishoitajalta tai ympärillä olevilta ihmisiltä loppuvat voimavarat, ei toteudu enää hoitosuhdekaan. Sen vuoksi mm. omaishoitajien mahdollisuutta virkistäytymiseen ja vapaaseen on edistettävä.”

Keränen, Silja
”Vaikea nostaa kahta tärkeintä. Varsinkin kun tällaisessa taloudellisessa tilanteessa ei minusta kannata tehdä liiallisia lupauksia. Olisi aivan mahtava sanoa, että omaishoitajaksi pitäisi päästä helpommin (nyt moni hoitaa ilman virallista statusta), korvauksia pitäisi olla varaa maksaa ja vapaapäivät pitäisi pystyä pitämään. Mutta en halua sanoa tai luvata, kun lupaus pitää pystyä pitämään.”

Lawson Hellu, Latekoe
”Hoitopalkkioiden määräytymisen perusteiden yhdenvertaisuus ja korottaminen Palkkiot eivät saa vaihdella esim. kunnittain. Vaikka palkkioita korotettaisiin, se on silti moninkertaisesti halvempaa kuin laitoshoito. Omaishoitajan tukeminen ja jaksamisesta huolehtiminen. Jos omaishoitaja uupuu voi hoidettavan olla kohta sekä hoidettava että hoitaja.”

Timonen, Sirkka
”palkkaus ja omaishoitajan vapaat (oma mielipide)”

Eduskuntavaalit ja omaishoito osa 1

Eduskuntavaalit ja omaishoito osa 3

Posted in Ajan hermolla, Etusivun nosto, Etäomaishoiva, Omaishoito.