Eduskuntavaalit ja omaishoito osa 3

Kysyimme Oulun vaalipiirin ehdokkailta, miten he parantaisivat etäomaishoitajien tai niiden omaishoitajien asemaa, joilla ei ole omaishoidonsopimusta. Alta voit lukea kaikkien kyselyyn vastanneiden ehdokkaiden vastaukset puolueittain.
Itsenäisyyspuolue | Keskusta | Kristillisdemokraatit | Kokoomus | Muutos 2011 | RKP | SDP | Sitoutumattomat | Vasemmistoliitto | Vihreät |

Itsenäisyyspuolue

Kangas, Antero
”Jokainen omaishoitaja ja tuen tarve tulee arvioida puolueettomasti.Lisäämällä omaishoidon tuen koskemaan mahdollisimman suurta osaa omaisiaan hoitavista tilanne paranisi. Suhdeluku on yksi perusteellisesti väärä ja sekä potilaat, että omaishoitajat eriarvoiseen asemaan laittava yhteiskunnallinen epäkohta. Etäomaisen yhteydenpito ja etänä tehdyt toimenpiteet pitäisi ainakin olla maksutonta.”

Keskusta

Keränen, Niilo
”Viittaan aiempaan kysymykseen antamaani vastaukseen: omaishoidon tukea tulisi merkittävästi laajentaa ja palkkio/palkkatasoa nostaa. Ilman sopimusta tapahtuvaa omaishoitoa ei välttämättä edes tarvittaisi, jos yhteiskunnassa oivallettaisiin runsaasti apua tarvitsevien omaishoidon merkitys, josta sanoin sanani aiemmissa vastauksissani.; Myös etäomaishoitajia koskee sama asia: heilläkin menee aikaa ja tarmoa hoitoon ja sen varmistamisiin, ja myös heidän työnsä ehkäisee kalliimpia ja hoidettavalle vähemmän kodinomaisia hoitomuotoja. Vapaa-aikojen järjestäminen hoitajille on myös ensiarvoisen tärkeää jotta työn jaksaisi.”

Moilanen, Riikka
”Muun sosiaaliturvan ja esim työelämän joustojen pitää tukea omaishoitajien asemaa”

Rantakangas, Antti
”Omaishoidontuen piiriin tulee jatkossa saada suurempi osa omaisiaan hoitavista.Kunnalliset palvelut ovat tärkeitä helpottamaan työtaakkaa.; Järjestöt tekevät tärkeää työtä ja antavat monenlaista tukea ,ne tarvitsevat kannustusta ja rahoitustukea.”

Nivala, Eija
”Omaishoitajan työtä ja sen vaikuttavuutta ei tunneta riittävästi. Tämä työ pitäisi saada laajemmin yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi, jolloin työn arvostusta saataisiin parannettua. ; ; Ilman omaishoidonsopimusta läheisiään hoitavien apu, kaupassa käynti, pankkiasioiden hoito, lumityöt, ulkoiluttaminen, ruokailussa avustaminen tai lukeminen on merkittävää. Myös tämän ryhmän vertaistukeen ja virkistystoimintaan on kiinnitettävä huomiota. Kunnan ja valtion lisäksi myös seurakuntien tulee olla tässä mukana. Tärkeää on myös helposti saatava käytännön tieto omaishoitajuudesta ja heidän mahdollisuuksista omaishoidonsopimukseen.”

Parviainen, Ulla
”-”

Vuolteenaho, Jarmo
”Nykyteknologian hyödyntäminen ja kehittäminen ovat yksi mahdollisuus etäomaishoidon kehittämiseen. Kotona asumisen tuki on tärkeää. Työajan joustomahdollisuuksien lisääminen auttaa omaistaan hoitavia. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on myös tärkeää mm. vertaistuen ja lyhytaikaisen avun saamisessa.”

Kristillisdemokraatit

Harju, Sointu
”Omaishoitajien juridista asemaa on parannettava huomattavasti. Lähtökohtana on saada aikaan ensinnäkin kirjallinen sopimus jokaiselle omaishoitajalle, jotta hän saa rahallisen korvauksen tekemästään työstä. On suuri vääryys ja kohtuutonta että omaishoitajat eriarvoistetaan tässä suhteessa. Vain minimaalinen määrä omaishoitajistamme saa yleensä omaishoidonpalkkion tekemästään hoivatyöstä ja sekin rahasumma on todella pieni verrattuna työn kokonaiskuvaan. Omaishoitajan työn arvostusta lisättävä julkisen median kautta ja palkkausta nostettava uusiin lukemiin !!!

Etäomaishoitajan tilanteessa lisää tukea ja toimintaa etäishoivatyöhön. Tukiverkosto on välttämätön (perheenjäsenet, sukulaiset, ystävät, ammatti-laiset,jne – kuin myös vertaistuki tärkeässä asemassa (saa jakaa omia ajatuksiaan, näkökulmiaan toisen vastaavassa asemassa olevan etäomaishoitajan kanssa. Etäomaishoitajat saattavat ajaa pitkänkin matkan takaa etähoidettavansa luokse ilman mitään kilometrikorvauksia eli parannusta asiaan ja etäomaishoitajan asemaan konkreettisesti !!!”

Hynynen, Evelyn
”Myös heille mahdollisuuksia tsemppauspäiviin. Siskoni on hyvin väsynyt välillä hoidon arkivaativuuteen ja jatkuvaan päivittäiseen sitoutumiseen. Itse olen varmaan lähinnä etäomaishoitajiin lukeutuva, käyn epäsäännöllisesti helpottamassa siskoni arkea olemalla äidin kanssa muutamia vuorokausia kerrallaan. Todella vaativaa arkiolemista! Ehkäpä joku helpotus myös taloudellisesti ilan kovin isoa byrokratiaa, et voisi sitoutua vaikka puoleksi vuodeksi kerrallaan tms. Omaishoitajan arki on tätä kautta itselleni tullut tutuksi.”

Kokoomus

Hänninen, Juha
”Kaikki mahdollinen tuki ja huolehtiminen omaishoitajan jaksamisesta.”

Muutos 2011

Lokka, Junes
”Pitäisi ensin selvittää, miksi 90 % omaishoitajista ei saa tukea. Johtuuko se tehtävien määrästä ja/tai vaativuudesta. Yksi idea olisi lisätä vaativuusluokat 3 ja 4 tällaisia tapauksia varten.”

Rousu, Pasi
”-”

Remes, Aimo
”Niin,että päivittäinkin annettava omaishoito luettaisiin omaishoidoksi, eikä edellytettäisi samassa taloudessa asumista,luetaanhan nyt kotisairaanhoitokin sairaanhoidoksi.”

Saukko, Rauno
”Taloudellinen tuki jokaiselle omaishoitajalle sekä lakisääteiset vapaapäivät ja jaksamista tukemaan vertaistukitoiminta. Lisäksi jokaisen tulisi saada käyttöönsä riittävä määrä apuvälineitä helpottamaan työtä.”

RKP

Korhonen, Maire I.
”Tämä on vaikea kysymys. Ilman omaishoidonsopimusta on vaikea todentaa, onko hoitosuhdetta olemassa. En oikein osaa äkkiä vastata tähän, asiaan pitää perehtyä paremmin.”

SDP

Hokkanen, Inka
”Omaishoitajien järjestöjen toimintaa on hyvä kehittää ja tiedottamista kaikista olemassa olevista tukipalveluista on lisättävä. Vertaistuki on tärkeää. Mukaan toimintaan on hyvä saada useita omaishoitajan läheisiä. Hoidettavia on paljon haja-asutusalueilla ja pienissä kunnissa, joissa omainen toimii etäomaishoitajana. Pankkien supistaessa palveluitaa, raha-asoiden hoitaminen vaikeutuu. Verkkopankkipalveluista tulisi järjestää koulutuksia. Pienissä kunnissa, joissa työttömyys on suuri, työikäiset omaiset muuttavat paikkakunnalta pois. Näille hoidettaville olisi hyvä järjestää mm. ystäväpalvelutoimintaa vapaaehtoistyönä, jolla voitaisiin ehkäistä yksinäisyyden tuomia ongelmia, joka taas helpottaa etäomaishoitajien työtä, kun ei itse pysty olemaan aktiivisesti läsnä arjessa. Pohjois-Suomessa välimatkat ovat pitkiä, tässä voitaisiin myös hyödyntää uutta teknologiaa, mm. langattomia laitteita hyödyntäen. Omaishoitajien oikeuksista tulee pitää ääntä ja niistä pitää käydä julkista keskustelua. Omaishoitajan työtä tulee arvostaa.”

Mattila, Marika
”Työpaikkakohtaisten työehtosopimusten sisälle tulisi neuvotella paremmat mahdollisuudet yhdistää työ ja omaishoitajuus esimerkiksi niille vanhemmille jotka toimivat sairaan tai vammaisen lapsen omaishoitajana. Yhden vanhemman perheen vanhemman on erittäin vaikea yhteensovittaa sairaan/vammaisen lapsen omaishoitajuutta ja työssä käymistä. Tähän tulisi löytää lainsäädännöllisin keinoin helpotusta. ; Omaishoitajana toimivalle tulisi myös olla mahdollisia työaikajoustoja käytettävissä.

Etäomaishoitajien osalta hoidettava voi olla pitkänkin välimatkan päässä, ja hänen luonaan käynnit kohdentuvat usein viikonlopulle. Riittävä vapaa ja ”hengähtämistauko” eli vähintään 3 vrk /kk omaishoitajan vapaa tulee mahdollistaa niin , ettei siitä aiheudu kohtuuttomia kustannuksia. Parhain tapa olisi saada asiakkaan omaan kotiin järjestettynä palvelu eikä laitoshoitona omaishoitajan vapaan mahdollistamisen ajaksi. Omaishoitajan sairastuessa itse tulisi olla kotiin kohdennettavia riittäviä tukitoimia saatavilla.”

Valtanen, Pirkko
”Ensin kartoittaisin omaishoitajien sopimusten laajuuden ja pyrkisin tekemään ilman sopimusta olevien kanssa sopimuksen. Näin myös omaishoitaja saa muutakin tukea kuin taloudellista tukea toimiinsa. Yhteistoiminnan kehittäminen on myös tärkeää, erityisesti kouluttautuminen on omaishoitajalle tärkeää. Etäomaishoitajat olisi syytä myös kartoittaa ja käydä läpi mikä on tilanne. Heille voisi myöntää joiltain osin matkakorvauksen, Heidän kansaan olisi luotava lähihoitosuunnitelma jos tapahtuu joatin että etänä ei enää riitäkään. Näin olisi syytä tehdä etta voidaan varautua muuttuneeseen tilanteeseen.”

Sitoutumattomat

Hoikkaniemi, Marko (sit. RKP)
”Mielestäni tietoisuutta pitää lisätä ja avoimuus on tärkeää. Etäomaishoitajien ja läheisomaishoitajien yhteistyötä pitää lisätä verkostoa kasvattamalla. Tavoitettavuus ja joustavuus ovat tärkeintä, eli tieto siitä, että apua saa tarvittaessa. Itse sopimukset pitää olla valtakunnallisesti tasa-arvoisessa ja oikeudenmukaisessa kunnossa.”

Vasemmistoliitto

Eilola-Jokivirta, Markku
”Etäomaishoitajille voisi suunnitella palvelua, joka kävisi tarvittaessa paikalla katsomassa hoidettavaa. Ilman omaishoidonsopimusta oleville pitäisi olla mahdollisuus saada kunnallista apua kodinhoidossa ja arkisissa asioissa.”

Heinonen, Paavo J.
”Hoivatyön arvostusta yleisesti parantamalla, asenneilmapiiriä siis. Julkisen sote-tuotannon yhteyteen voisi luoda matalakynnyksisiä ja joustavia tukirakenteita myös sopimuksettomien omaisiaan hoivaavien avuksi.”

Honkala, Kari
”Selkeää tiedottamista ikääntyviä ihmisiä koskevista palveluista. ; Joustava tiedonvälitys etäomaishoitajille omaisen tilasta ja saatavista tukipalveluista.”

Hänninen, Katja
”Ilman omaishoidonsopimusta hoitavien asemaa tulisi parantaa vertaistukipalveluja-, koulutusta ja neuvontapalveluja tarjoamalla. Omaishoidon sopimuksen tekeminen tulisi olla helpompaa ja yksinkertaisempaa. Joka tapauksessa kriteerit tulee yhtenäistää ja sähköistä palvelua ja lomaketta kehittää. Lakiin tulisi kirjata etäomaishoitajan määritelmä ja asema ja olisi kohtuullista voida tehdä etäomaihoitosopimus, joka helpottaisi asiointia omaista hoitavien tahojen kanssa. Mahdollisesti etäomaihoitajillekin voitaisiin maksaa kulukorvausta omaisen asioiden hoitamisesta esim. Kilometrikorvauksia tai puhelinkuluja tietyin edellytyksin.”

Kailo, Kaarina
”Etäomaishoivatilanteita voi olla monia erilaisia hoivaa tarvitsevan sairauksista ja toimintakyvystä riippuen. Etäomaishoitaja voi matkustaa joka viikonloppu pitkän matkan huolehtiakseen läheisestään ja auttaakseen häntä seuraavan viikon haasteissa. Myös palveluasumistilanteessa tarvitaan etäällä asuvien omaisten tukea ja apua. Viikolla etäomaishoitaja on yhteydessä läheiseensä puhelimitse tai muita sähköisiä keinoja käyttäen. Erityisen tärkeää on etäomaishoitajan antama henkinen tuki, seurana ja juttukaverina oleminen. Tulee huomioida etäomaishoiajan taloudellinen asema ja varmistaa ettei raha ratkaise kuka saa nauttia omaistensa läsnäolosta.”

Karjalainen, Seppo
”Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittamista tulee kehittää. Yhteistyö oman kunnan kodinhoidon kanssa. Kunnan kodinhoito antaa apua tarvittaessa.”

Kortelainen, Miikka
”-”

Matero, Taina
”Omaisilla pitäisi olla tukenaan vapaaehtoisjärjestöjä joilla on saatavana tukihenkilöitä. Omaiset voisivat sopia vapaaehtoisjärjestön kanssa siitä että sieltä kävisi joku katsomassa tai auttamassa tarpeen mukaan. Olen myös puhunut ”kylätalkkaritoiminnasta” joka olisi jonkin järjestön esim. palkkatuella palkkaama työntekijä. Hän kävisi sopimuksen mukaan katsomassa ja huolehtimassa asiakkaiden tarpeista. Esim. etäomaishoitajat voisivat pitää heihin yhteyttä. Jos vanhuksille jatkossa saataisiin yhä enemmän kotiin sijoitettuja näköpuhelin yhteyksiä joilla soten henkilöstö voisi pitää yhteyttä vanhukseen, myös omaisille pitäisi olla mahdollisuus käyttää yhteyttä. ; Työnantajien pitäisi olla joustavia siinä että jos hoitaja joutuu äkillisesti huolehtimaan omaisen asioita, hän voisi jäädä töistä pois. Siinä pitäisi olla jokin yhteiskunnan tuki joka maksaisi poissaolopäivät.”

Sala, Sannamari
”Vertaistukea ja kunnilta myös tiedotusta ja tukea. Mielestäni harkinnanvaraisuus esim.tukipalveluista tulisi poistaa ja kaikille tasavertaiset mahdollisuudet saada tukea omaisensa hoidossa. Oli sitten lähiomaishoitaja tai etäomaishoitaja.”

Vihreät

Kaarlejärvi, Kati
”Sukulaisenikaan ei ollut tietoinen oikeudestaan erilaisiin tukiin itselleen ja perheelleen ennen kuin hänelle virkamies oli sen kertonut. Eli tietoisuutta omaishoidon eri muodoista tulee viedä eteenpäin. Ihmisten elämäntilanteita käsitteleviä virkamiehiä tulisi velvoittaa kertomaan ihmisille heidän oikeuksistaan. Vaikkapa lomakepohjiin tulee laittaa kohta (ruksi), että onko asiakkaan kanssa käyty läpi omaishoitoon liittyvät etuudet.  Järjestöjen ja vertaistuen kautta tuotettavaa tukea on edelleen tuotettava ja kehitettävä.”

Keränen, Silja
”Mahdollisuudella saada kotiin käymään hoitaja tai siivousapua. ; Tässä edelleen pätee sama: olisi aivan mahtava luvata, mutta kun sitä ylimääräistä rahaa ei ole. ; Toki omaishoitaminen tulee ihan varmasti edullisemmaksi kuin laitoshoito.”

Lawson Hellu, Latekoe
”Määrittelemällä tarkasti omaishoidon ja siihen johtavat tilanteet, jotta siihen ei jäisi esim. kuntakohtaista harkintaa, tiedottamalla asiasta viranomaisia asiasta, jotta he tunnistaisivat ja ohjaisivat asiakkaita hakemaan apua sekä tiedottamalla asiasta myös yleisesti.”

Timonen, Sirkka
”Kunnollinen Korvaus,koska säästöt ovat valtavat kun omaiset hoitavat vanhuksiaan ja vammaisiaan .Etäomasihoitajillekkin jonkinlainen korvaus ja omasta työstä vapaata.Nythän on mahdollisuus ottaa virka/työvapaata mutta monerllakaan ei ole vara tehdä sellaista.Vuorottelukorvaus on pieni,siihen voisi tulla joku ylimääränen lisä,jos vapaan hakemisen syy onesim. omien vanhempien hoito.”

Kerroimme eduskuntavaaliehdokkaiden kokemuksia ja ajatuksia myös täällä ja täällä.

Posted in Ajan hermolla, Etusivun nosto, Etäomaishoiva, Omaishoito.