Opinnäytetyö: Hyvinvointivaltion pyyteettömät puurtajat

Opinnäytetyö Hyvinvointivaltion pyyteettömät puurtajat. Omaishoitajuus osana suomalaista sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää. Tekijöinä Ida-Sofia Helppikangas, Kia Kastari ja Matias Tiainen Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Opinnäytetyön aihe syntyi kiinnostuksesta yleisesti omaishoitoa kohtaan, ja sitä kautta päädyimme tarkastelemaan aihetta näkökulmasta, josta oli vähemmän tutkimustietoa. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Oulun seudun omaishoitajat Ry:n kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa lisää tietoa omaishoitajien taloudellisesta tilanteesta ja siitä, miten se näyttäytyy suhteessa omaishoitajien hyvinvointiin.

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valikoitui määrällinen kyselytutkimus, johon vastasi 68 omaishoitajaa Oulun seudun alueelta. Kyselytutkimus koostui niin avoimista- kuin monivalintakysymyksistä. Yhteistyökumppanimme Oulun seudun omaishoitajat Ry jakoi jäsenilleen sähköisesti luotua linkkiä, josta jäsenet pääsivät vastaamaan kyselyyn.

Johtopäätöksenä voidaan todeta omaishoitajien kokevan sekä terveydellisen että taloudellisen tilanteensa heikommaksi, kuin kokemuksensa omasta arjesta. Lisäksi tutkimuksesta voidaan nostaa esiin omaishoidon vaikuttaneen vastaajista suurimman osan työssäkäyntiin. Tulevaisuudessa olisi tärkeää tutkia kuntien välistä eriarvoisuutta määrärahasidonnaisten palveluiden näkökulmasta sekä omaishoidon kehittämisohjelmien toimenpiteiden vaikuttavuutta arkeen.

Voit lukea opinnäytetyön tästä linkistä (PDF).

Posted in Ajan hermolla, Omaishoito, Yhdistys vinkkaa and tagged , .