Omaishoidon tuki

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Sitovaan ja vaativaan omaishoidon tilanteeseen on mahdollista saada omaishoidon tukea. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat tarvittavat palvelut sekä omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut, joiden järjestämisestä hyvinvointialue huolehtii.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkioiden suuruus voivat vaihdella hyvinvointialueittain. Omaishoidon tuki turvaa hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista. Tuen myöntämisen lähtökohtana on, että hoidettavan omainen tai läheinen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi ja hoidettava hyväksyy hänet hoitajakseen. Ketään ei voi pakottaa omaishoitoon tai omaishoitajaksi.

Apua ja tukea omaishoidon tuen hakemiseen voit saada Oulun seudun omaishoitajat ry:n omaistoiminnan ohjaajilta p. 040 526 8105.

Tällä sivulla lisäksi:

Omaishoidon tuen hakeminen | Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi-alueella | Omaishoitosopimus | Hoitopalkkio | Vapaapäiväoikeus | Vapaapäivän maksu | Vapaapäivien järjestämistavat | Mitä jos en saa omaishoidon tukea?

Omaishoidon tuen hakeminen

Jos läheistä hoidetaan kotona, voidaan myöntämisperusteiden täyttyessä myöntää omaishoidon tukea. Omaishoitajan on oltava hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Omaishoidon tukea haetaan hyvinvointialueelta, jossa hoidettava asuu. Tarkempaa tietoa hakumenettelystä saa hyvinvointialueen omaishoitokeskuksesta (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen nettisivut).

 • Omaishoidon tukea haetaan lomakkeella tai sähköisesti, hoidettavan nimellä.
 • Hakemukseen liitetään alle puoli vuotta vanha lääkärinlausunto hoidettavan terveydentilasta.
 • Hakemuksena käytetään oman asuinkunnan omaishoidon tuen lomakepohjaa.
 • Hakemuslomake toimitetaan oman asuinkunnan toimipisteeseen tai postiosoitteeseen.
 • Kaikki alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen lomakkeet toimitetaan asuinkunnan vammaispalveluihin.
 • Kun hakemus on toimitettu sosiaalialan ammattilainen tekee kotikäynnin hoito- ja palvelutarpeen arvioimiseksi.
 • Myönteisen päätöksen jälkeen tehdään omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoidon sopimus.
 • Jos saat kielteisen päätöksen, sinua voidaan ohjata hoitoon tai erilaisiin palveluihin.
 • Päätös omaishoidon tuesta tulee kolmen kuukauden kuluessa.
 • Päätökseen on mahdollista hakea muutosta.

Apua ja tukea omaishoidon tuen hakemiseen voit saada Oulun seudun omaishoitajat ry:n omaistoiminnan ohjaajilta p. 040 526 8105.

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi-alueella

Omaishoitolain 3 §:n mukaan hyvinvointialue voi myöntää omaishoidon tukea, jos:

 • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa
 • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
 • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia,
 • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
 • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva.

Lue lisätietoja: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisen perusteet (PDF Pohteen nettisivuilla).

Omaishoitosopimus

Omaishoidon tuesta tehdään kirjallinen omaishoitosopimus hyvinvointialueen ja omaishoitajan välille. Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi, mutta erityisetä syystä sopimus voidaan tehdä määräaikaisena. Omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja ei ole työsopimuslain (55/2001) tarkoittamassa työsuhteessa hyvinvointialueeseen, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma ja aina rahana suoritettava hoitopalkkio.

Omaishoitosopimuksen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 • hoitopalkkion määrä ja maksutapa
 • omaishoitajan oikeus vapaapäiviin
 • vapaan järjestäminen
 • määräaikaisen sopimuksen kesto, jos ei toistaiseksi voimassa
 • hoitopalkkion maksaminen hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kahden kuukauden kuluttua.  Omaishoitaja voi irtisanoa omaishoitosopimuksen päättymään aikaisintaan irtisanomista seuraavan kuukauden kuluttua. Sopimus päättyy kuitenkin heti, jos hoito ei enää vastaa hoidettavan etua tai vaarantaa hoidettavan tai omaishoitajan terveyden tai turvallisuuden. Irtisanomisajasta riippumatta sopimus päättyy sen kuukauden lopussa, jonka aikana hoito hoidettavan terveydentilan muutoksista johtuen käy tarpeettomaksi.

Hoitopalkkio

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella omaishoidon hoitoisuusryhmiä on kolme ja niitä vastaavat hoitopalkkiot ovat seuraavat:

 • Hoitoisuusryhmä 1: 439,70 €/kk
 • Hoitoisuusryhmä 2: 1010,68 €/kk
 • Hoitoisuusryhmä 3: 1761,03 €/kk

Hyvinvointialue ei irtisano nykyisiä omaishoidon sopimuksia eikä tuen saajien tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä tuen jatkumiseksi. Kaikkien nykyisten omaishoidettavien suunnitelmat tullaan päivittämään vuoden 2023 loppuun mennessä. Samalla päivitetään omaishoidon sopimus ajantasaiseksi huomioiden uudet omaishoidon tuen myöntämisperusteet. Uusien hakemusten osalta sovelletaan 1.1.2023 alkaen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisperusteita ja palkkioita.

Perheen tulot ja varallisuus eivät vaikuta palkkion määrään. Hoitopalkkio on verotettavaa tuloa. Omaishoidon tukeen tulee vuosittain indeksikorotus. Omaishoitajalle kertyy pääsääntöisesti eläkettä ja siitä säädetään kunnallisessa eläkelaissa. Omaishoidon hoitopalkkio kartuttaa eläkettä jos omaishoitaja on sopimusta tehdessään alle 68 vuotias.
Tarkempia tietoja omaishoitajien eläkettä koskevista kysymyksistä saa kuntien eläkevakuutuksen neuvonnasta p. 020 614 2837 sekä ”Omat eläketietosi”-palvelusta (Kevan nettisivut).

Vapaapäiväoikeus

Omaishoitosopimuksen tehneellä omaishoitajalla on oikeus pitää lakisääteistä vapaata vähintään kaksi vuorokautta kalenterikuukautta kohti. Omaishoitajia jotka ovat sidottuja hoitoon yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin, oikeus vapaaseen on vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti.

Omaishoitajalla on oikeus kolmeen lakisääteiseen vapaaseen kun:

 • hoidettava saa säännöllisesti hyvinvointialueen järjestämiä kodin ulkopuolisia palveluja (esim. päivähoito ja päivätoiminta) keskimäärin 5-7 tuntia/arkipäivä
 • hoidettava käy koulua tai opiskelee

Hoidon sitovuus on ratkaiseva tekijä lakisääteistä vapaapäiväoikeutta arvioitaessa. Lakisääteiset vapaapäivät voi pitää kuukausittain tai kerätä pidemmäksi jaksoksi. Lakisääteisiä vapaapäiviä voi kerryttää korkeintaan puolelta vuodelta. Kaikki vapaat on pidettävä kalenterivuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Lakisääteisen vapaan lisäksi omaishoitajalla on mahdollista saada harkinnanvaraista vapaata enintään 4 vuorokautta kuukaudessa. Harkinnanvaraisia vapaita ei voi kerryttää vaan ne tulee pitää kalenterikuukausittain.

Omaishoitajat, joilla ei ole omaishoitosopimusta hyvinvointialueen kanssa, voivat sitovassa ja vaativassa hoitotilanteessa saada vapaapäiviä sosiaalihuoltolain perusteella (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014).

Vapaapäivän maksu

Niistä palveluista, joita hyvinvointialue järjestää hoidettavalle lakisääteisen vapaan ajaksi, hoidettavan maksettavaksi voi tulla enintään 11,60 € päivältä vuonna 2022. Kyseiset maksut eivät kerrytä julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuille määrättyä maksukattoa. Harkinnanvaraisen vapaan vuorokausimaksu on vuonna 2023 49,60 € per hoitopäivä. Harkinnanvaraisten vapaiden asiakasmaksut kerryttävät terveydenhuollon maksukattoa. Asiakasmaksun täyttymisestä ei tule erillistä ilmoitusta, vaan jokaisen tulee itse seurata omien asiakasmaksujen kertyminen.

Vapaapäivien järjestämistavat

Hyvinvointialue huolehtii hoitoa tarvitsevan henkilön hoidon tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana. Omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestämiseksi on olemassa useita eri vaihtoehtoja. Hoidon järjestämiseksi omaishoitajalle voidaan tarjota erilaisia vapaiden järjestämistapoja, kuten sijaisen palkkausavustus, perhehoito, vuorohoito ja palveluseteli.

Sijaisen palkkausavustus

Omaishoitajan vapaan ajan aikana sijaisena voi toimia esimerkiksi omaishoitoperheen sukulainen tai ystävä. Hyvinvointialue tekee sijaishoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen.  Sijaishoitajalla on samanlainen eläke- ja tapaturmavakuutusturva kuin omaishoitajalla.

Perhehoito

Perhehoidossa omaishoidon vapaiden aikainen hoito järjestetään perhehoitajan kotona. Kiertävä perhehoitaja taas tulee hoitoa tarvitsevan kotiin omaisen vapaiden ajaksi. Perhehoitoa voidaan järjestää myös osavuorokausina jos omainen haluaa vapaansa osissa.

Lyhytaikaishoito

Omaishoidon vapaan ajaksi omaishoidettavan hoito voidaan järjestää hyvinvointialueen omissa tai yksityisen palveluntarjoajan ympärivuorokautisissa yksiköissä tai palvelukodissa.

Mitä jos en saa omaishoidon tukea?

Vain pieni osa kaikista omaishoitotilanteista on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä. Oulun seudun omaishoitajien toiminta on tarkoitettu myös heille, jotka eivät saa omaishoidon tukea.