Kymmenen kysytyintä kysymystä?

1. Miten omaishoidontuen hakuprosessi etenee vaihe vaiheelta käsittelyaikoineen? Mitä liitteitä omaishoidontukihakemukseen tarvitaan? Mitä hakemuksessa pitää tulla ehdottomasti esille?

2. Saako erityislapsen omaishoitaja vapaata ja mihin lapsen saa hoitoon vapaapäivien ajaksi? Mitä vaihtoehtoja on? Voiko vapaapäiviä kerryttää, jos niin miten?

3. Perheessämme on kolme erityislasta, voinko saada omaishoidontukea kaikista kolmesta lapsestani? Miten vapaapäivät määräytyisivät tapauksessani?

4. Vaikuttaako omaishoidontuen saaminen johonkin muuhun tukeen tai palveluihin, esim. työttömyyspäivärahaan tai toimeentulotukeen?

5. Vaikuttaako lapsen päiväkodissa, koulussa tai henkilökohtaisen avustajan kanssa vietetty aika omaishoidontuen määrään?

6. Voiko saada omaishoidon tukea jos lapsi on alle 3-vuotias ja millä perustein?

7. Erosimme puolisoni kanssa ja meillä on erityislapsi, jonka virallinen omaishoitaja olen. Haluaisimme jakaa omaishoitovastuun huoltajuusjaon mukaisesti (meillä 50%/50%). Eli voiko omaishoidonsopimuksen kirjata kahdelle huoltajalle?

8. Meillä vanhemmilla on yhteishuoltajuus ja lapsillamme on siis kaksi osoitetta. Voiko koulukyyti hakea lapsen molemmista osoitteista vuoroviikoin?

9. Olen yksinhuoltaja ja erityislapsen vanhempi. Tällä hetkellä olen todella väsynyt elämäntilanteeseeni. Koti on kaaoksessa ja voimat eivät tahdo riittää mihinkään. Millaista apua minä tai lapseni voitaisiin saada?

10. Kotimme ei sovellu liikuntavammaiselle lapsellemme, mistä saamme apua ja mitä voimme tehdä?

11. Perhe on vähävarainen ja erityislapsen harrasteet vaativat erityisjärjestelyjä. Voiko saada jostain taloudellista apua lapsen harrasteisiin? Myöntääkö Oulun kaupunki harrastevälineitä vammaiselle lapselle? Miten?

1. Miten omaishoidontuen hakuprosessi etenee vaihe vaiheelta käsittelyaikoineen? Mitä liitteitä omaishoidontukihakemukseen tarvitaan? Mitä hakemuksessa pitää tulla ehdottomasti esille?

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu omaishoitajan palkkiosta, vapaasta ja muista palveluista.

Omaishoidon tuki vaiheittain

I Hakemus

 • Omaishoidon tuen käsittely alkaa hakemuksesta. Hakemuksen voi pyytää palveluohjausyksiköstä tai sen voi tulostaa Oulun kaupungin verkkosivuilta (PDF).
 • Hakemuksen liitteeksi tarvitaan ajantasainen, korkeintaan puoli vuotta vanha lääkärinlausunto. Lääkärinlausunnossa tärkeää on, että siitä näkyy asiakkaan vamman tai sairauden aiheuttama hoidettavuus ja toimintakyky.
 • Hakemuksessa pitää näkyä perustiedot, mutta päätökset eivät koskaan perustu pelkästään hakemuksiin ja hakemuksista puuttuvia tietoja voi täydentää kotikäynnin yhteydessä. Asiakkaan diagnoosien ja hoidollisuuden on hyvä näkyä jo hakemuksessa. Lääkärinlausunnon voi lähettää hakemuksen jälkeen, mutta tällöin se kannattaa mainita hakemuksessa. Hakemus kannattaa kuitenkin lähettää heti, koska tuki myönnetään hakemuksen saapumiskuukauden alusta lähtien.

II Hakemuksen saapumisen jälkeen palveluohjausyksikön työntekijä (yleensä palveluohjaaja) on yhteydessä omaishoitajuutta hakevaan ja sopii ajan kotikäynnille

III Kotikäynti, jossa on läsnä sekä asiakas (hoidettava) että omaishoitajuutta hakeva henkilö.

 • Kotikäynnillä tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa arvioidaan omaishoidon tuen kriteerien täyttymistä
 • Keskustellaan mahdollisista vapaan vaihtoehdoista
 • Mahdollisesti mietitään muita palveluja

IV Päätös omaishoidon tuesta viimeistään kolmen kuukauden kuluessa hakemuksesta, jollei asian selvittely vaadi tavanomaista pidempää aikaa

esim. ylimääräiset selvitykset

 • Omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen saapumiskuukauden alusta lähtien
 • Päätöksen mukana hoitajalle lähetetään allekirjoitettavaksi omaishoidon tuen sopimus

V Omaishoitaja palauttaa allekirjoitetun sopimuksen ja toimittaa verokorttinsa palveluohjausyksikköön

VI Omaishoidon tuki alkaa (maksut ja vapaat ja mahdolliset muut palvelut )

2. Saako erityislapsen omaishoitaja vapaata ja mihin lapsen saa hoitoon vapaapäivien ajaksi? Mitä vaihtoehtoja on? Voiko vapaapäiviä kerryttää, jos niin miten?

 • Omaishoidon tuen kriteerien täyttyessä lakisääteistä vapaata myönnetään 2-3 vrk/kk ja harkinnanvaraista vapaata enintään 5-6 vrk/kk (jos lapsen hoito on erityisen sitovaa ja raskasta tai muita syitä tukea omaishoitoa)
 • Vapaan myöntämiseen tarvitaan aina päätös Erityisryhmien palveluohjauksesta. Vapaan järjestäminen suunnitellaan aina yhdessä oman työntekijän kanssa.
 • Vaihtoehdot vapaalle Oulun kaupungissa:
  1. Tilapäishoito (ympärivuorokautista): Tilapäishoidon toteutuspaikka selvitetään aina yhteistyössä oman työntekijän kanssa. Oulun kaupungissa tilapäishoitoa omaishoidon vapaana tarjoaa esimerkiksi Paussi, jolla on toimipisteitä Paussin tiloissa, Hanhilehdossa sekä Edenissä sekä Tuuliakoti.
  2. Sijaisen palkkausavustus: Asiakas etsii itse omaishoitajasijaisen (päätös Erityisryhmien palveluohjauksesta), korvaus 70 euroa/vrk, brutto.
  3. Palveluseteli, jolla perhe voi ostaa palvelua Oulun kaupungin hyväksymiltä omaishoidon vapaata tarjoavilta palveluseteliyrityksiltä. Setelin arvo Oulussa on 120 euroa ja vapaapäivää kohden saa yhden setelin. Lue lisätietoja setelistä (ouka.fi).
  4. Perhehoito, jota voidaan järjestää osavuorokautisesti tai ympärivuorokautisesti. Perhehoitoa voidaan toteuttaa hoidettavan kotona tai perhehoitajan kodissa. 
 • Kunnalla on velvollisuus järjestää omaishoidon tuen vapaa ympärivuorokautiseksi (jos hoito sitoo ympärivuorokautisesti) ja vapaa täytyy järjestää soveltuvalla tavalla, mutta esimerkiksi vapaan järjestämiseen tiettyyn paikkaan tai tiettyyn aikaan kunnalla ei ole velvollisuutta, vaikka omaishoitajan toiveita pyritäänkin noudattamaan.
 • Lakisääteisiä vapaita voi kerryttää enintään puolen vuoden ajalta, mutta niitä ei voi siirtää kalenterivuodelta toiselle.

Harkinnanvaraisia vapaita ei voi kerryttää. Jos sinulle on myönnetty harkinnanvaraisia vapaita, et voi kerryttää myöskään lakisääteisiä vapaita.

3. Perheessämme on kolme erityislasta, voinko saada omaishoidontukea kaikista kolmesta lapsestani? Miten vapaapäivät määräytyisivät tapauksessani?

 • On mahdollista saada omaishoidontukea kaikista lapsista, jokaisen lapsen hoitoisuus arvioidaan erikseen.
 • Vapaapäivät määritellään kaikille erikseen ja niistä tehdään päätökset kullekin lapselle erikseen. Omaishoitaja itse valitsee, käyttääkö tilapäishoitoa kaikille lapsille yhtä aikaa vai jokaiselle erikseen. Eri lasten kohdalla vapaa voi olla myös myönnetty eri tavoin, jos se vastaa omaishoitajan tarpeita.
 • Hoitajalla on lähtökohtaisesti oikeus kolmeen lakisääteiseen vapaapäivään kuukaudessa. Hoidettavan oppivelvollisuuden suorittaminen ei vähennä omaishoitajan vapaaoikeutta.

4. Vaikuttaako omaishoidontuen saaminen johonkin muuhun tukeen tai palveluihin, esim. työttömyyspäivärahaan tai toimeentulotukeen?

 • Näistä tekee päätöksen TE-keskus ja sosiaalitoimi/Kela.
 • Tarvittaessa työttömänä työnhakijana olevalle omaishoitajalle voidaan kirjoittaa palveluohjausyksiköstä lausunto, että omaishoitajan työllistyessä hoidettavan hoito järjestetään kunnan kautta.
 • Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, ja sen myöntämisessä otetaan huomioon myös omaishoidon tuki.

5. Vaikuttaako lapsen päiväkodissa, koulussa tai henkilökohtaisen avustajan kanssa vietetty aika omaishoidontuen määrään?

 • Jos omaishoitaja hoitaa hoitotyön sitovuudeltaan I maksuluokkaan kuuluvaa asiakasta ja asiakas saa runsaasti kunnan järjestämiä hoito- ja avopalveluja tai hoidettava käy oppivelvollisuuskoulua, omaishoidon tuki maksetaan II maksuluokan mukaan.
 • Hoidettavan suorittaessa oppivelvollisuutta omaishoidon tuki maksetaan alemman maksuluokan mukaan myös hoidettavuudeltaan ylempään maksuluokkaan kuuluvilta. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, jos siihen on erityiset perusteet ja asiaa olisi arvioitava sen mukaan, kuinka oppivelvollisuuskoulun aloittaminen vaikuttaa hoidon sitovuuteen. Joskus esim. lapset, jotka voivat vamman tai sairautensa vuoksi osallistua opetukseen vain muutamana päivänä viikossa, voivat saada yhä omaishoidon tukea ylemmän maksuluokan mukaan.
 • Muut runsaat kunnalliset palvelut:
 1. Asiakas käy säännöllisesti päivätoiminnoissa yli viisi (5) tuntia päivässä 4-5 kertaa viikossa tai
 2. Asiakas käy säännöllisesti päivätoiminnoissa yli viisi (5) tuntia päivässä 1-3 kertaa viikossa ja saa lisäksi kunnan kotiin järjestämää palvelua yli 20 tuntia kuukaudessa tai
 3. Asiakas saa säännöllisesti kunnan kotiin järjestämää palvelua 30 tuntia tai enemmän kuukaudessa.
 • Koulu vaikuttaa pääsääntöisesti maksuluokan alentamisena korkeamman hoitoisuuden asiakkaille
 • Päivähoito alentaa maksuluokkaa, jos lapsi käy päivähoidossa yli 5 tuntia viitenä päivänä viikossa
 • Henkilökohtaisen avustajan kanssa vietetty aika ei vaikuta, jos henkilökohtainen apu on myönnetty kodin ulkopuolisiin toimiin (ei samoja toimia kuin omaishoitaja tekee)

6. Voiko saada omaishoidon tukea jos lapsi on alle 3-vuotias ja millä perustein?

 • Voi saada, jos lapsen hoidollisuus on selvästi sitovampaa ja hoidon ja huolenpidon tarve on selvästi suurempaa kuin vastaavan ikäisen lapsen hoito ja huolenpito.
 • Mitä pienempi lapsi, sitä enemmän hän tarvitsee hoitoa ja huolenpitoa normaalistikin.
 • Pelkkä diagnoosi ei oikeuta omaishoidon tukeen.

7. Erosimme puolisoni kanssa ja meillä on erityislapsi, jonka virallinen omaishoitaja olen. Haluaisimme jakaa omaishoitovastuun huoltajuusjaon mukaisesti (meillä 50%/50%). Eli voiko omaishoidonsopimuksen kirjata kahdelle huoltajalle?

 • Voi, mutta molempien vanhempien täytyy hyväksyä tämä ja molempien kohdalla täytyy erikseen arvioida omaishoidon tuen kriteerien täyttyminen.

8. Meillä vanhemmilla on yhteishuoltajuus ja lapsillamme on siis kaksi osoitetta. Voiko koulukyyti hakea lapsen molemmista osoitteista vuoroviikoin?

 • Tästä päätöksen tekee lapsen koulun rehtori, johon vanhempien kannattaa olla yhteydessä.

9. Olen yksinhuoltaja ja erityislapsen vanhempi. Tällä hetkellä olen todella väsynyt elämäntilanteeseeni. Koti on kaaoksessa ja voimat eivät tahdo riittää mihinkään. Millaista apua minä tai lapseni voitaisiin saada?

 • Palvelutarvearvio olisi hyvä tehdä, jotta perheen kokonaistilanne tulee huomioiduksi. Ota yhteyttä kuntasi sosiaalitoimeen.
 • Lapselle vammaispalvelulain ja erityishuoltolain perusteella myönnettävät palvelut perustuvat aina yksilölliseen avuntarpeeseen ja tilanteeseen ja ne on arvioitava erikseen. Näitä palveluja voivat olla mm. kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, asunnonmuutostyöt, koululaisen aamu- ja iltapäivähoito. Yksiselitteistä vastausta ei voi antaa ilman tarkempaa palvelutarpeen arviota.
 • Muita palveluja voi olla mm. sosiaalihuoltolain mukainen lapsiperheiden kotipalvelu.
 • Mahdollista myös järjestöjen toiminta ja vertaistuki sekä erilaiset projektit.

10. Kotimme ei sovellu liikuntavammaiselle lapsellemme, mistä saamme apua ja mitä voimme tehdä?

 • On mahdollista hakea vammaispalvelulain mukaista korvausta asunnonmuutostöihin, jos asunnonmuutokset ovat välttämättömiä vamman kannalta.
 • Asunnonmuutostöitä voi hakea kunnan sosiaalitoimesta vammaispalveluhakemuksella
 • Jos asiakas hakee uutta asuntoa vuokravälitysfirmoilta, voidaan palveluohjausyksiköstä kirjoittaa lausunto perheenjäsenen vammasta tai sairaudesta johtuvasta esteettömän asunnon tai tavanomaista suuremmasta tilan tarpeesta.

11. Perhe on vähävarainen ja erityislapsen harrasteet vaativat erityisjärjestelyjä. Voiko saada jostain taloudellista apua lapsen harrasteisiin? Myöntääkö Oulun kaupunki harrastevälineitä vammaiselle lapselle? Miten?