Tukea ja toimintaa etäomaishoivaan

Etäomaishoitajat tarvitsevat tietoa ja tukea toimintaansa samoin kuin omaishoitajatkin. Elämäntilanteet ovat hyvin erilaisia ja kaikki hoidon osapuolet tarvitsevat ymmärrystä ja tietoa siitä, mitä on hoivata etänä sekä mitä tulisi huomioida etäomaishoivatilanteessa.

Merkittävä tekijä etäomaishoivassa on välimatkan pituus auttajan ja autettavan välillä. Jos välimatka on pitkä, arjen toimissa auttaminen jää väistämättä vähäiseksi. Tällöin etäomaishoitaja tarvitsee tuekseen verkoston, johon voi kuulua muut perheenjäsenet, sukulaiset, ystävät ja naapurit.

Tällä sivulla:

Asuinkuntien palvelut | Työelämän joustot | Oulun seudun omaishoitajat apuna | Oppaat ja vertaisryhmät etäomaishoitajalle

Asuinkuntien palvelut

Etäomaisella on oikeus tarvittaessa saada läheiselleen erilaisia palveluita kuten kotihoitoa tai muita palveluita. Tilanteen selvittämiseksi on hyvä ottaa yhteyttä kunnan palveluneuvontaan tai palveluohjaajaan. Palveluja myönnetään yksilöllisen palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Lisätietoja asiasta löydät Sosiaali- ja terveysministeriön sivulta.

Työelämän joustot

Arvioilta noin 250 000 suomalaista hoitaa läheistään ansiotyön ohella. Tutkimusten mukaan työikäiset ovat suurin etänä omaisistaan huolehtivien ryhmä. Etäomaishoitajan on usein mietittävä, kuinka jakaa aikansa ja voimansa työelämän, perhe-elämän ja hoivan sekä oman elämänsä välillä.

Omasta hoivatilanteesta puhumiseen työpaikalla saattaa liittyä erilaisia pelkoja, kuten urakehityksen hidastuminen.

Työsopimuslain mukaan työntekijällä on mahdollisuus ottaa palkatonta perhevapaata perheenjäsenen hoitamiseen. Perheenjäsenillä tarkoitetaan samassa taloudessa asuvien lisäksi esimerkiksi takenevassa tai etenevässä polvessa olevia työntekijän tai tämän puolison, avopuolison tai tämän kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa elävän henkilön lähisukulaisia.

Vapaasta on aina sovittava työnantajan kanssa. Työnantajalla on velvollisuus pyrkiä järjestämään työt niin, että työntekijä voi jäädä määräajaksi pois työstään. Työnantajalla ei ole poissaolon aikana palkanmaksuvelvollisuutta. Työhön paluusta kesken vapaan on sovittava työnantajan ja työntekijän kesken. Vapaan jälkeen työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä.

Oulun seudun omaishoitajat apuna

Vuoden 2013 etäomaishoivakyselyn mukaan etäomaishoitajat toivovat eniten apua kunnilta, mutta omaishoitajayhdistyksen ja -liiton (www.omaishoitajat.fi) rooli hoivassa on myös tärkeä.

Oulun seudun omaishoitajien mielestä etäomaishoivasta keskusteleminen ja asian tunnetuksi tekeminen on tärkeää etäomaishoitajan, hänen hoidettavansa, ammattilaisten ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta. Järjestöt haluavat tukea ja tarjota tietoa etäomaishoitajien hoivatyöhön. Järjestämme etäomaishoitajien virkistys- ja vertaistukitoimintaa.

Oppaat ja vertaisryhmät etäomaishoitajalle