STEA:n tukema kehittämistoiminta

Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa yhdistyksen toimintaa STEA avustuksilla.  Vuodesta 2024 avustukset myönnetään valtion yleiskatteellisesta budjettirahoituksesta. Yhdistyksellä on kaksi pysyvää rahoitusta toimintaansa, nämä ovat yleisavustus hallinnon kuluihin, sekä kohdennettu toiminta-avustus Ihimisen lähelle-toimintaan, jossa keskitytään omaishoitajien kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja voimavarojen lisäämiseen omaishoitajien palvelevan puhelimen, alueellisen matalan kynnyksen toiminnan sekä vapaaehtoistoiminnan avulla. Lisäksi yhdistyksellä on kaksi määräaikaista hankerahoitusta. Toinen hankkeista, Jousi -hanke, on kehittämishanke erityislapsiperheille. OmaElo -hanke on omaishoitajien elintapaohjaukseen pohjautuva kehittämishanke.

Voit tutustua jo päättyneisiin hankkeisiin täällä.

Käynnissä olevat toiminnot ja hankkeet:

Meneillään olevat toiminnot ja hankkeet

Ihimisen Lähelle -toiminta

Ihimisen Lähelle-toiminnalla tuetaan omaishoitajia alueellisen matalan kynnyksen toiminnan sekä vapaaehtoistoiminnan avulla. Tavoitteena on lisätä omaishoitajien voimavaroja, tukea heitä löytämään uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia elämäänsä sekä lisätä heidän osallistumisen mahdollisuuksiaan omaishoitajille suunnattuun toimintaan. Tavoitteena on myös tarjota omaishoitajia tukevaa toimintaa tasapuolisesti koko yhdistyksen toiminta- alueella kuunnellen omaishoitajien tarpeita ja huomioiden erilaiset toimintaympäristöt. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa laadukasta ja monipuolista vapaaehtoistoimintaa. Alueellisen toiminnan toimintamuotoja ovat matalankynnyksen Ommaiskahvilatoiminta, Kummiopiskelijatoiminta, Ovet- valmennukset, vapaaehtoistoiminta, infotilaisuudet/-pisteet, Ommaisraatitoiminta sekä Elämäniloa-kurssit. Lisäksi tarjoamme yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa sekä tietoa ja tukea omaistaan tai läheistään hoitaville. Tarvittaessa voimme sopia henkilökohtaisesti tapaamisesta joko Oulun seudun omaishoitokeskuksessa Ommaiskortteerissa tai asiakkaan omassa kodissa. Järjestämme erilaisia ajankohtaisia koulutus- ja luentotilaisuuksia, ryhmä-, leiri- sekä virkistystoimintaa.

Omaistaan hoitavia tukee ja palvelee Omaishoitajien palveleva puhelin. Omaishoitajien palvelevan puhelimen kautta autamme omaistaan tai läheistään hoitavia jaksamaan ja selviytymään arjessa muun muassa ohjaamalla ja neuvomalla heitä asiassa kuin asiassa, periaatteella huonoja kysymyksiä ei olekaan. Palvelevasta puhelimesta saa tiedon ja neuvonnan lisäksi halutessaan myös myötätuntoisen ja ymmärtäväisen keskustelukumppanin tai kuuntelijan.

Ommaiskahvilatoimintaa toteutetaan 12 paikkakunnalla ja Ommaiskahvila-tilaisuudet ovat avoimia ihan kaikille. Ommaiskahvila pitää sisällään monipuolista ja ajankohtaista tietoa omaishoitoon liittyvissä asioissa, keskustelua alueen omaishoidon kysymyksistä sekä virkistystä ja vaihtelua sekä vertaistukea toisilta omaishoitajilta.

Kummiopiskelijatoimintaa toteutetaan yhteistyössä OSAO:n kanssa Oulussa. Toiminnan tavoitteena on, että omaishoidettavat saavat nimetyn opiskelijaparin, jotka käyvät viikoittain perheessä opintojensa ajan, antaen omaishoitajalle hetken hengähdystauon sekä omaishoidettavalle virkistystä.

OVET-valmennukset perustuvat Omaishoitajat ja läheiset liiton kehittämään toimintamalliin. Valmennus on 12 tunnin mittainen kurssi, joka antaa tietoa omaishoitajuudesta, yhteiskunnan palveluista, hoitotyöstä, avustamisesta ja omaishoitajien voimavaroista.

Vapaaehtoistoiminta on yhdistyksessämme laadukasta ja koordinoitua. Meillä vapaaehtoinen voi toimia erilaisissa omaishoitajia tukevissa ja yhdistyksen toimintaan liittyvissä tehtävissä. Vapaaehtoistoimijat haastatellaan ja perehdytetään sekä koulutetaan tehtäväänsä. Heille järjestetään monipuolista tukea toimia vapaaehtoisena.

Yhtenä osa-alueena Ihimisen Lähelle-toiminnassa on omaishoidon ensitiedon jakaminen. Infotilaisuudet ovat kaikille avoimia ja toteutuvat sellaisessa paikassa, että osallistuminen ja tiedon saaminen on mahdollisimman helppoa; kauppakeskukset, kirjastot, torit, messut, sairaaloiden aulat jne.

Ommaisraatien tehtävänä on alueen omaishoitajien tuen tarpeen tuominen esille eli saada omaishoitajien ääntä kuuluville. Tehtävänä on myös olla tiedottava foorumi alueen omaishoidon asioissa. Omaisraateihin osallistuvat henkilöt laativat kehittämisehdotuksia Oulun kaupungin palveluista, omaishoitajan näkökulmasta. Omaisraadit kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa kuuden Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten alueilla.

Elämäniloa-kurssit ovat tarkoitettu omaishoitajille, joilla omaishoito on päättynyt läheisensä kuolemaan. Kursseja järjestetään vuosittain vaihdellen eri paikkakunnilla.

Ihimisen Lähelle -toimintaa toteutetaan Oulussa, Oulunsalossa, Kiimingissä, Haukiputaalla, Iissä, Yli-Iissä, Muhoksella, Kempeleessä, Limingassa, Tyrnävällä, Hailuodossa, Lumijoella.

Minna Hernberg, p. 040 559 7766, minna.hernberg@osol.fi
Katariina Päkkilä, p. 040 501 9119, katariina.pakkila@osol.fi
Teija Viitajylhä, p. 0400 167 764, teija.viitajylha@osol.fi

Jousi -hanke 2021-2024

Erityislapsiperheiden vanhempien (omaishoitajat) muutosresilienssin vahvistaminen elämänkaaren muutosvaiheissa yksilöllisen ja ryhmämuotoisen tuen, sekä osallisuuden vahvistamisen avulla.

Jousi-hankkeen (2021-2024) kohderyhmänä ovat yhdistyksen toiminta-alueen erityislapsiperheiden vanhemmat, eli omaishoitajat, joilla on 0-29v. erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori. Jousi-toiminnalla vahvistetaan vanhemmuutta, omaishoitajuutta sekä mielen joustavuutta. Toimintaan osallistumisen myötä vanhemmat kykenevät suhtautumaan muutoksiin, joustamaan ja menemään eteenpäin tilanteissa, joita he eivät osanneet odottaa, jotka muuttavat arkea tai jonka lopputuloksesta ei ole varmuutta.

Erityislapsiperheiden elämänkaaren muutosvaiheet ovat moninaisia, ne ovat joko odotettuja tai yllättäviä ja ne voivat liittyä erityislapseen tai muihin perheenjäseniin. Elämänkaaren muutosvaiheita voivat esimerkiksi olla erityisvauvan syntymä, diagnoosin saaminen, erityislapsen koulupolkuun liittyvät muutokset, lapsen itsenäistymisvaihe, lapsen kuolema, muutokset vanhemman työelämässä tai vaikkapa vanhemman oma sairastuminen.

Muutosvaiheet ja niihin suhtautuminen on yksilöllistä. Ratkaisukeskeisen ajattelutavan sekä kehon ja mielen kokonaisuuden huomioimisen on todettu vähentävän stressiä, ahdistusta ja masennusta sekä parantavan itsetuntoa ja elämänlaatua.

Elämänkaaren muutosvaiheissa vanhemmilta kysytään muutosresilienssiä, eli sopeutumiskykyä ja mielen joustavuutta. Mielen toimintaa voidaan kuvitella jousen avulla, se taipuu, joustaa ja palautuu, muttei katkea.

Jousen tukimuotoihin kuuluvat sekä vertaistukeen perustuva ryhmämuotoinen toiminta että yksilölliset tuen muodot.

Salla Jämsén, p. 040 771 0266, salla.jamsen@osol.fi
Matilda Mommo, p. 040 1284 423, matilda.mommo@osol.fi

OmaElo -hanke 2024-2026

Omaishoitajien elintapaohjaus, OmaElo -hanke on STEAn rahoittamaa Oulun seudun omaishoitajat ry:n kehittämistyötä. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan omaishoitajien arjen osallisuutta ja voimavaroja. Lisäämme tietoa sekä tuemme omaishoitajaa terveyttä ja hyvinvointia edistävien elintapamuutosten tekemisessä. Ryhmä- ja yksilöohjaukset on tarkoitettu erityisesti omaishoidon alkuvaiheessa oleville. Osallistujalla ei tarvitse olla sopimusta omaishoidosta hyvinvointialueen kanssa. Toimintaa pilotoidaan aluksi Oulussa ja Iissä. Myöhemmin on mukana muitakin kuntia.

Millaista tukea hanke tarjoaa omaishoitajille?

  • Ryhmämuotoinen elintapaohjaus OmaElo-ryhmissä
  • Yksilöllinen elintapaohjaus
  • Teemoitetut hyvinvointituokiot
  • Vapaaehtoinen liikunta- tai kulttuurikaveri

Kaisa Hartikka p. 0400 168 792, kaisa.hartikka@osol.fi

Minna Kangas p. 0400 405 689, minna.kangas@osol.fi