Asiakastietojen rekisteriseloste

Oulun seudun omaishoitajat ry:n asiakastietojen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Oulun seudun omaishoitajat ry
Y-tunnus: 1530918–2
Isokatu 47
90100 Oulu
Puh. 08 882 1690

 1. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Minna Hernberg
vs. toiminnanjohtaja
Puh. 040 5666 5865,
minna.hernberg@osol.fi

Salla Jämsén
tietosuojavastaava
Puh. 040 771 0266
salla.jamsen@osol.fi

 1. REKISTERÖIDYT

Rekisterissä käsitellään Oulun seudun omaishoitajat ry:n asiakkaiden henkilötietoja. Keräämme seuraavia rekistereitä:

 1. Yksilöasiakkuudet
 2. Tapahtumailmoittautumiset
 3. Ryhmiin ilmoittautumiset
 4. Vapaaehtoisrekisteri
 5. Valokuva-, video- ja muu audiovisuaalinen aineistorekisteri markkinointi- ja viestintätarkoitukseen.
 1. REKISTERIEN PITÄMISEN PERUSTEET JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen asiakkaista ja jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteystietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista ja tiedotusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa.

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli asiakkaan täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

 • Yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 1. KÄSITTELYN KESTO

Asiakas- ja henkilötietoja säilytetään ja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Asiakassuhteen päättymiseen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kahden vuoden ajan.

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkistaa, oikaista, vastustaa, kieltää, pyytää poistoa, peruuttaa, valittaa itseään koskevia asioita rekistereissä.
Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti Minna Hernbergille tai Salla Jämsénille.
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti.

 1. TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään ainoastaan rekisteröidyltä itseltään. Tiedot saadaan asiakkaalta suullisesti, puhelimitse, sähköpostilla, kolmansien osapuolien ylläpitämien menetelmien avulla tai internetin kautta. Tiedot ilmoitetaan rekistereiden pääkäyttäjille.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin tapaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Asiakasrekistereitä käsittelevät Oulun seudun omaishoitajat ry:n työntekijät sekä henkilötietoja tallentavat pilvipalvelut: Microsoft, Dropbox, Kyselynetti, Mailchimp ja Pokka. Nämä tahot käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

 1. TIETOJEN SIIRTO

Rekistereihin tallennettuja tietoja voidaan siirtää EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tietojen siirto on välttämätöntä, sillä rekistereitä on tallennettu ja niitä käsitellään Yhdysvalloissa sijaitsevissa pilvipalveluissa.