Tietoa omaishoidosta

Selvitysten mukaan noin miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti läheistään. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitotilannetta, joista 60 000 on ympärivuorokautisesti sitovaa ja vaativaa omaishoitotyötä. Vain pieni osa kaikista omaishoitotilanteista on lakisääteisen omaishoidon tuen piirissä. Laissa omaishoidon tuesta omaishoitajaksi määritellään henkilö joka on tehnyt kunnan kanssa toimeksiantosopimuksen läheisensä omaishoidosta.

Tällä sivulla:

Mitä on omaishoito? | Kuka on omaishoitaja? | Olenko minä omaishoitaja?

Mitä on omaishoito?

1,2 miljoona suomalaista auttaa ja pitää eri tavoin huolta läheisistään, heistä 3/4 on naisia

Omaishoito on noussut ilmiönä ihmisten tietoisuuteen vasta 1990–luvulla, vaikka Suomessa on aina ollut omaishoitoa. Omaishoito perustuu ihmissuhteeseen, joka on ollut olemassa ennen omaishoitosuhteen syntymistä. Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Tämä voi tapahtua äkillisesti tapaturman, sairauskohtauksen tai vammaisen lapsen synnyttyä perheeseen tai hoitotilanne voi kehittyä hitaasti hoidettavan avuntarpeen lisääntyessä.

Omaisestaan voi huolehtia myös etänä. Tällöin kyseessä on etäomaishoitotilanne, jolloin hoiva tapahtuu puhelimitse sekä vierailuilla viikonloppuisin ja lomilla. Omaishoitotilanne voi tulla perheen elämään eri elämänvaiheissa ja se vaikuttaa koko perheeseen eikä ole vain omaishoitajan ja hoidettavan välinen elämäntapa.

350 000 suomalaista toimii hoivaajana ja auttajana. Heistä n 250 000 on työelämässä.

Jokainen omaishoitotilanne on erilainen ja monet asiat voivat vaikuttaa siihen, että omainen alkaa omaishoitajaksi. On ehkä hankalaa huomata, milloin tavallinen perhesuhde on muuttunut niin raskaaksi ja sitovaksi hoitotilanteeksi, että sitä voidaan kutsua omaishoidoksi. Tilanteen selvittämiseksi on hyvä ottaa yhteyttä Omaishoitokeskuksen palveluohjaajaan ja pyytää palvelutarpeen arviointia kotiin.

60 000 suomalaista olisi laitoshoidossa ilman omaishoitajia

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Omaishoitotilanne mielletään usein ikäihmisten hoitamiseksi, vaikka monet hoidettavat läheiset ovat lapsia tai työikäisiä. Omaishoitajia ovat muun muassa vammaisen lapsen vanhemmat, puolisoaan hoitavat ja ikääntyvistä vanhemmistaan huolehtivat lapset tai sisaruksistaan huolta pitävät. Monet eivät tiedosta olevansa omaishoitajia.

Kuka on omaishoitaja?

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Lainsäädännössä (laki omaishoidon tuesta) omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen hoidettavan kotikunnan kanssa ja saa näin omaishoidon tukea. Omaishoitosopimuksia on tällä hetkellä Suomessa noin n. 50 000.

Olenko minä omaishoitaja?

Seuraavien kysymysten avulla voit pohtia oletko omaishoitaja:

 • Onko läheisesi sairastunut tai vammautunut?
 • Autatko häntä arjen toimissa?
 • Onko työmääräsi kotona lisääntynyt?
 • Oletko usein huolissasi läheisestäsi ja elämäntilanteestasi?
 • Onko läheisesi luonne muuttunut?
 • Onko oma vapaa-aikasi vähentynyt?
 • Jäävätkö omat toiveesi ja tarpeesi taustalle?
 • Onko yöunesi määrä vähentynyt?
 • Onko ystäväpiirisi kaventunut?
 • Onko oma terveydentilasi heikentynyt?
 • Onko vastuunjako perheessä muuttunut?
 • Onko asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa ja virastoissa lisääntynyt?
 • Pitääkö sinun hankkia tilapäishoitaja läheisellesi, kun et itse ole läsnä?
 • Oletko joutunut järjestämään kotiin tilaa apuvälineille ja hoitotarvikkeille?
 • Oletko huomannut edellä mainittujen asioiden kuormittavan sinua?

Jos vastasit kyllä moneen kysymykseen, perheessänne saattaa olla alkava tai jo alkanut omaishoitotilanne. Mieti, kuinka paljon hoitovastuuta voit ottaa? Mihin voimasi riittävät? Mitä tietoa ja minkälaista tukea tarvitset? Oletko tietoinen omaishoidon tuesta? Ota yhteys oman hyvinvointialueen Omaishoitokeskukseen.