Erityistä hyvinvointia metkoilla menetelmillä

Hyvinvointi koostuu useista eri tekijöistä erityislapsiperheissä niin kuin kaikissa muissakin perheissä. Se muodostuu sekä mitattavissa olevista asioista että yksilökohtaisista arvostuksista ja tuntemuksista. Mitattaviksi hyvinvoinnin osatekijöiksi luetaankin yleensä terveys, elinolot ja toimeentulo. Yksilöllisiksi hyvinvoinnin osatekijöiksi katsotaan taas sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen ja onnellisuus. Näiden hyvinvoinnin eri osatekijöiden tulisikin tukea toinen toistaan.

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n Hyvinvoiva perhe HYPE-hankkeessa on kehitetty Metkoja menetelmiä erityislapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseen STEA:n tuella vuosien 2014-2017 aikana. Hankkeen toiminnoissa on painotettu yksilöllisiä hyvinvoinnin osatekijöitä koko perheen hyvinvoinnin näkökulmasta.  Kehitetyllä toiminnalla on vastattu perheiden tarpeeseen päästä mukaan paikalliseen ja helposti saavutettavaan toimintaan, joka tukee ja vahvistaa vanhemmuutta ja perheen kaikkien jäsenten yhteenkuuluvuutta eli perheiden hyvinvointia. Toiminnan tärkeänä tavoitteena on tuottaa hyvinvointia vanhemmuuteen ja iloa ja läsnäoloa lapsen ja aikuisen väliseen suhteeseen.

Erityislapsia hoitavien omaishoitajien hyvinvointia tarkastellessa onkin ollut tärkeää tunnistaa omaishoitajan hyvinvoinnin kietoutuminen yhteen koko perheen tilanteeseen. Vanhempien hyvinvointi on kuitenkin erityisen tärkeää lapsen kasvun ja kehityksen kannalta, sillä jokainen lapsi tarvitsee pysyviä, lämpimiä ja vastavuoroisia ihmissuhteita, joissa hän saa toistuvasti käytännössä kokea, että hänestä välitetään, häneen luotetaan ja hänet hyväksytään sellaisenaan. Lapsi tarvitsee huolenpitoa, turvaa, läheisyyttä ja hellyyttä sekä sopivia sääntöjä ja rajoja. Huolenpidon tarpeet vielä korostuvat jos perheessä on erityistä tukea tarvitseva lapsi.

Erityislapsiperheen arjessa vanhempien hyvinvointi saattaa jäädä toissijaisiksi lapsen tarpeiden mennessä vanhempien tarpeiden edelle. Vanhemmuuden tukeminen onkin hankkeessa yhtenä perheiden hyvinvointia tukevana tärkeänä osa-alueena. Lasten ja perheen hyvinvoinnin kannalta on erittäin tärkeää, että vanhemmat huolehtivat myös itsestään. Jokainen vanhempi ottaa kuitenkin päävastuun omasta hyvinvoinnistaan, jolloin painopiste on omissa ajatuksissa, tekemisissä ja valinnoissa. Riittävän hyvän vanhemmuuden edellytyksenä onkin, että vanhemmat voivat itse hyvin. Hyvä vanhempi muistaakin kantaa myös huolta omasta ja mahdollisen kumppaninsa hyvinvoinnista ja osaa hakea apua myös tukea ja apua tarvitessasi.

HYPE-hankkeessa erityislapsiperheille tarjotut, hyvinvointia tukevat ryhmätoimintoihin sidotut menetelmät ovatkin koko perheen vuorovaikutusta, osallisuutta, jaksamista ja läsnäoloa vahvistavia. Osa näistä käyttöön otetuista menetelmistä on pystytty siirtämään myös verkkoon, josta metkat menetelmät ovat helposti ja ilmaiseksi käyttöön otettavissa. Hyvinvoivaperhe.fi -menetelmäsivustolta löytyy satuhierontaa, parisuhteen paijausta, mindfulnessia ja muita metkoja menetelmiä perheen arjen rauhoittamiseen. Mindfulnessin avulla voi esimerkiksi opetella pysähtymään, hengittämään ja havainnoimaan, mitä juuri tässä hetkessä tapahtuu. Kuuntelemaan, mitä ajatukset haluavat sinulle kertoa. Tietoisen läsnäolon harjoitukset auttavat myös keskittymään, hallitsemaan stressiä ja antamaan tilaa luovalle ongelmanratkaisulle.

Perheen matka metkaan arkeen alkaa, kun tunnistaa, millainen on omien toiveiden arki. Kannattaa pysähtyä miettimään, mikä on omasta mielestä metkaa perhe-elämää ja mille asioille haluat antaa aikaa ja tuottaa näin perheelle hyvinvointia. Kukaan ei ole täydellisen hyvinvoiva joka päivä, mutta tärkeää onkin huomata asiat mitkä tuottavat itselle ja perheelle hyvinvointia ja toimia mahdollisuuksien mukaan hyvinvointia vahvistavasti.

 

Marja-Liisa Kuukasjärvi

Vastaava perhetoiminnan kehittäjä

Hyvinvoiva perhe HYPE –hanke

 

Posted in Yleinen.