Joustaako työelämä etäomaishoitajilla?

Etäomaishoitajuus on vielä huonosti tunnettu käsite, edes etäomaishoitajat eivät tunnista itseään. Etäomaishoitajalla tarkoitetaan henkilöä, joka pitää huolta omaisestaan tai läheisestään etänä. Tutkimuksen mukaan Suomessa on vähintään 65000 etäomaishoitajaa.

Etäomaishoitaja toimii palveluiden järjestäjänä, apuna raha- ja muiden asioiden hoidossa, läheisen puolestapuhujana sekä hyvinvoinnin varmistajana. Etäomaishoitajuus ei ole päivittäistä hoivaa, vaan huolenpito tapahtuu viikonloppuisin ja loma-aikoina. Etäomaishoiva kuormittaa kuitenkin etäomaishoitajia niin psyykkisesti kuin taloudellisestikin.

Useimmat etäomaishoitajat ovat työssä olevia. He joutuvat jakamaan aikansa työn, oman perheen ja kaukana asuvan omaisensa asioiden hoitamisen välillä. Heitä painaa huoli omaisistaan ja samalla pitäisi selviytyä työssään mahdollisimman hyvin. Etäomaishoitajien tulisi tunnistaa oma tilanteensa, jotta hän voisi hakea työelämässä olevia joustoja ja muuta apua itselleen. Myös avoimuus tilanteesta edistää työyhteisössä ymmärrystä etäomaishoivan vaatimille järjestelyille työssä.

Jotta työelämän lisäksi voisi hoitaa myös etäomaishoivan, tulisi työelämän pelisääntöjä miettiä. Onko työpaikalla valmiita malleja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi, joita voi käyttää myös etäomaishoivassa? Onko mahdollista tehdä etätyötä, lyhennettyä työaikaa tai tarvittaessa olla poissa työstä asioiden niin vaatiessa? Miten se, että ihmisillä on eri elämänvaiheissa erilaisia velvoitteita läheisiään kohtaan, otetaan huomioon työssä?

Työelämä vaatii ihmiseltä paljon, mutta samalla antaakin paljon. Kun elämän kaikki osa-alueet ovat järjestyksessä, niin töissäkin on parempi olla. Työssä viihtyminen ja jaksaminen pidempään ovat sekä työnantajien, työntekijöiden, kuin yhteiskunnan etu. Tämän vuoksi etäomaishoitajien tilanteisiin myös työelämässä tulee paneutua yhdessä. Hyvinvointi työssä lisää pitkälläkin aikavälillä todennäköisyyttä olla myös muussa elämässä onnellinen ja vähemmän masentunut.

Nyt kaivattaisiin niitä työnantajia ja työpaikkoja, jotka toisivat julkisuuteen omat hyvät mallinsa etäomaishoitajien tukemisessa. Työpaikkoja, joissa työntekijän halutaan viihtyvän ja pärjäävän työssään ja hänestä pidetään huolta kokonaisvaltaisesti.

Testaa oletko sinäkin etäomaishoitaja tästä

Kaukana, mutta niin lähellä -video, katso tästä

Kirjoittaja: Silvo Nybacka, puotitekijä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n Etäomaispuoti-hankkeessa

Posted in Etäomaishoiva.