Yhdistyksemme hallitusohjelmatavoitteet vuosiksi 2015-2019

Omaishoito on yhteinen asiamme. Joka kuudes suomalainen on omaishoitaja. Suomessa arvioidaan olevan noin 350 000 omaishoitajaa, joista hieman yli 40 000:lla on sopimus omaishoidosta hoidettavan kotikunnan kanssa. Omaishoitoa tukemalla saavutetaan merkittäviä taloudellisia säästöjä. Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman (2014) mukaan omaishoidon tuki vähentää julkisia palvelumenoja noin 1,3 miljardia euroa vuodessa. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n hallitusohjelmatavoitteet myötäilevät Omaishoitajat ja läheiset liiton tavoitteita.

1) Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman toimeenpano ja uusi omaishoitolaki voimaan 1.1.2016

Vaadimme, että uuden omaishoitolain valmistelutyö käynnistetään pikaisesti. Uudessa laissa tulee säätää yhtenäisistä, valtakunnallisista omaishoidon tuen myöntämiskriteereistä ja palkkioluokista. Poliittinen päätös kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman rahoitus- ja järjestämismallista on tehtävä mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään osana seuraavaa hallitusohjelmaa. Kannatamme mallia, jolla poistetaan omaishoitajien jatkuva pelko tuen keskeyttämisestä kesken vuoden ja turvataan omaishoidon tuen ja tarvittavien palvelujen jatkuvuus. Kotihoitopalvelun saatavuutta tulee parantaa ja taata palvelu kaikille jotka tätä palvelumuotoa tarvitsevat.

2) Ilman sopimusta hoivaa antavien omaishoitajien aseman parantaminen

Noin 300 000 omaishoitajaa pitää huolta omaisestaan tai läheisestään ilman sopimuksen tuomaa turvaa. Myös he tarvitsevat tukea arkeensa. Jokaiselle omaishoitajille – hänen niin halutessaan – tulee tehdä asiakassuunnitelma, jossa kuvataan kunnan hänelle tarjoamat jaksamista tukevat palvelut. Myös etäomaishoitajien tekemä työ tulee huomioida.

3) Työn ja omaishoidon yhteensovittamisen kehittäminen

Viimeisimpien arvioiden mukaan Suomessa on jopa 700 000 työssäkäyvää omaistaan tai läheistään hoitavaa henkilöä (Kauppinen 2014). Vaadimme, että työn ja omaishoidon yhteensovittamista kehitetään niin, että se aidosti kannustaa ja mahdollistaa omaishoidon myös työssäkäyvälle. Tässä kehittämistyössä tulee huomioida myös etäomaishoitajat.

4) Omaishoidon tuen verotusta tulee keventää

Omaishoidon erityisluonne tulee ottaa huomioon keventämällä omaishoidon tuen verotusta. Hoitopalkkiosta pitäisi periä vain lakisääteiset sosiaaliturvamaksut eläkekertymän takaamiseksi. Omaishoidon tukea ei pitäisi huomioida tulona omaishoitajan saamissa muissa sosiaalietuuksissa.

5) Omaishoitajien vapaiden aikaisen sijaishoidon turvaaminen

Vaadimme, että kunnat velvoitetaan monipuolistamaan sijaisjärjestelyn vaihtoehtoja ja kehittämään erityisesti kotiin tarjottavia sijaishoitopalveluja. Myös työssäkäyvien ja etäomaishoitajien, sekä ilman sopimusta hoivaa antavien omaishoitajien jaksamista tulee seurata ja myös heille tarjota mahdollisuus vapaapäiviin.

6) Yhdistysten roolia tulee vahvistaa omaishoitajien jaksamista tukevan toiminnan toteuttajana, näin ollen tulee myös turvata yhdistysten toimintaedellytykset

Kuntien sosiaalipalveluja täydentävä ja usein niitä ennaltaehkäisevä yhdistyspohjainen auttamistyö tulee turvata suunnitelmallisesti ja vakaalla rahoituspohjalla. Kolmannen sektorin huomioimista on vahvistettava päätöksenteossa niin kunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla.

Posted in Ajan hermolla, Etusivun nosto, Omaishoito, Yleinen.